Om långa relationer – i forskning har man funnit att paren har:

Kärlek 
Ömsesidig tillit, respekt och stöd
Lojalitet och trohet
Tid tillsammans
Ge och ta

Gemensam livsfilosofi och intressen
Sex

Humor och glädje

 

Faror i parförhållandet:

Emotionell överinvolvering
Öppen kritik
Ojämlikhet i beslutsprocesser
Brist på öppenhet och kommunikation
Känsla av bristande kamratskap

 

Familjerådgivning har god effekt

 

Familjerådgivning förbättrar folkhälsan, räddar relationer
och ger stöd i föräldraskap

 

Hur ser familjerådgivningen ut?

Vårt mandat är att bedriva samtal med personer och framför allt par som frivilligt söker sig till FR. Vi arbetar bara på klientens uppdrag. Uppdraget kan gälla alla bekymmer som rör familjerelationer – i NU-relationer och i ursprungsfamiljen. Vi arbetar under mycket sträng sekretess och får inte föra journaler. Vi måste rapportera om barn far illa i pågående misshandel eller pågående övergrepp. I övrigt gäller sekretessen. Man kan också söka anonymt. För klienten är kostnaden olika beroende på vilken kommun man bor i.

VEM – Vi möter klienter från alla samhällsklasser, från alla yrken, i alla åldrar.

Typärendet är dock ett par i 30-årsåldern som levt tillsammans 5-9 år. De har två barn och önskar arbeta för att reparera relationen.
Ungefär 50.000 personer i Sverige kommer i kontakt med FR varje år. Varje år påbörjas drygt 20.000 ärenden landet runt och ungefär 35.000 barn påverkas direkt eller indirekt av vårt arbete. 80 % är gifta eller sammanboende. 11 % är separerade par som vill samtala om gemensamma barn eller göra ett bra avslut i kärleksrelationen.

Vad innehåller arbetet?

I vårt uppdrag ligger att jobba med reparationsarbete i parrelationer drygt 40 %. Drygt 25 % vill få information och klarlägganden av olika slag t.ex. vad man behöver tänka på inför en separation. Knappt 20 % kommer inför en separation och vill prata om samarbetet kring barnen. En mindre men växande grupp är generationsärenden där vuxna barn vill reda ut saker med föräldrar eller vice verca.

Vem kommer hit?

Den stora majoriteten besökare är mellan 30 – 49 år. De har två eller flera barn – ofta både gemensamma barn och barn från tidigare relationer – s.k. styvfamiljer. De flesta har levt relativt långa relationer. De flesta 44 % kommer till FR 2-4 gånger och 20 % 5-8 gånger. Så många som 25 % kommer bara vid ett tillfälle för att få information. Enbart 10 % av ärendena pågår 9 eller fler samtal.
Det är inte så vanligt att barn kommer till FR men barnperspektivet finns alltid med i rummet när vi arbetar.

Vad gör vi egentligen?

Ann-Marie Lundblad skrev den första doktorsavhandlingen om FR i Sverige och doktorerade 2005. Resultaten av hennes forskning är mycket intressant och pekar på viktiga effekter av arbetet inom FR.

En av de viktiga slutsatserna är att till FR kommer inga ”enkla” ärenden. De personer som besöker FR har skattat sina fysiska och psykiska bekymmer lika svårt som patienter inom psykiatrisk vård och föräldrar till barn inlagda på barnpsykiatrisk avdelning. De har haft relationsproblem länge – de flesta mer än 2 år och många par betydligt längre. Det är alla möjliga olika slags problem och en familjerådgivare måste vara specialist på lite av varje.

Att leva i goda relationer påverkar hälsan i positiv riktning och att leva i dåliga relationer till närstående påverkar hälsan mycket negativt. Vad betraktas som en dålig relation? Individuellt förstås men enligt forskningen är det Negativa uttryckssätt, kommunikationsproblem, bristande förmåga att lösa problem och konflikter, bristande samhörighet samt känslomässig distans. De viktigaste negativa hälsoriskerna är kronisk stress, förhöjt blodtryck och förändrad hjärtfrekvens som kan leda till en mängd olika sjukdomar. Den psykiska hälsan påverkas märkbart med t.ex. depression, ångest, sömnsvårigheter och koncentrationssvårigheter.

Vad mättes som relationsproblem? Emotionell överinvolvering, öppen kritik, lite närhet, mycket distans, ojämlikhet i beslutsprocesser, brist på öppenhet och kommunikation, känsla av bristande kamratskap och hög kaos. Allt detta leder till nedsatt förmåga att klara stress och hantera problem.

Forskningen visar att kvinnor påverkas mer av såväl goda som dåliga relationer. De bär ofta ansvaret att reglera relationen känslomässigt och tar oftare initiativ till separation i en dålig relation. Män är ofta mer nöjda även om de inte är lyckliga. Män är också mer beroende av att relationen ska bestå.

Dessa negativa konsekvenser drabbar också barnen. Relationskonflikter och skilsmässor innebär ökade risker för barnens hälsa och utveckling. Barnen upplever stress och förluster. De vuxnas självupptagenhet i vuxenkonflikter innebär ofta bristande emotionalitet och omsorg.

Utfall av forskningen

Både kvinnor och män förbättrades av behandlingen och ungefär i lika stor omfattning. Effekten bestod vid tvåårsuppföljning och var i vissa fall ytterligare förbättrad. Insatsen var mycket begränsad och den vanligaste behandlingsinsatsen var 5 samtal.

Slutsaten är

Par-behandling inom FR ger resultat för både relationen och hälsan.
Det är en kort behandling som ger stor nytta d.v.s. är kostnadseffektivt.
FR förebygger familjesplittring eftersom de flesta fortsatte att leva tillsammans.
Barnen får en bättre miljö.

Räddar relationer – förbättra och stärka familjerelationer, bidra till väl genomarbetade separationer

Stöd i föräldraskap – stötta föräldrar, par och ensamstående, i barnperspektivet. Bidra till föräldrars barnfokus vid separation. Stötta separerade föräldrar i vård- och umgängesfrågor.

Förbättrar folkhälsan – samhällsansvaret för folkhälsan innebär att förebygga sjukdomar, förlänga liv samt organisera åtgärder för att bidra till och främja god hälsa. Ett mål är bl.a. att trygga goda uppväxtförhållanden för barn och ungdomar.