Kort beskrivning av lagar som berör familjen  och familjerätt

 

OBS ! Den som skall fatta viktiga beslut bör ta reda på mer, kanske rådfråga jurist.

God information kan du också hitta på följande länkar

Socialstyrelen

Försäkringskassan

Domstolsverket

 

Sambo eller gift
Många par inleder sitt gemensamma liv med att bo ihop, vara sambo, för att så småningom gifta sig. Giftermålet innebär att parternas lagliga förhållanden förändras. Med äktenskap följer ett helt regelsystem som framförallt skyddar den ekonomiskt svagare parten. Sambor uppfattas juridiskt inte som en familj vad gäller ekonomin, undantaget vissa socialförsäkringar. Det finns en sambo-lag, men det enda den i princip reglerar är vad som ska hända med den gemensamma permanentbostaden och det gemensamma bohaget, om förhållandet spricker. Man kan avtala om att sambo-lagen inte skall gälla.

I ett äktenskap har man skyldighet att ansvara för varandras försörjning, det har man inte i ett samboförhållande.
I ett äktenskap ärver makar varandra vid dödsfall. Sambor däremot ärver inte varandra, även om de har gemensamma barn. De kan dock skriva ett inbördes testamente.

Få barn
Gifta par som får barn blir båda juridiska vårdnadshavare för barnet, de har gemensam vårdnad. Den modern är gift med betraktas automatiskt som far till barnet.

För par som är sambo, blir modern ensam juridisk vårdnadshavare för barnet. Faderskapet måste fastställas. Detta görs av socialtjänstens familjerättsenhet, dit man också kan anmäla om man vill ha gemensam vårdnad.
Gemensam vårdnad innebär att båda föräldrarna har ansvaret för att barnet får den omvårdnad, trygghet, försörjning, utbildning och uppfostran som det har rätt till. Båda vårdnadshavarna bestämmer i viktiga frågor som rör barnet. Ju äldre barnet är desto större hänsyn måste tas till barnets egna önskemål.

Enligt lag får barn inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.

Separera/skiljas

Viktig informnation kring separationsprocessen hittar du på dessa hemsidor och dokument

www.skilsmässa.se

www.socfamratt.se

Om föräldrarna skiljs kan de fortsätta att ha gemensam vårdnad. Likaså om de separerar som sambo och hade gemensam vårdnad. Vill någon av föräldrarna ha enskild vårdnad kan föräldrarna skriva avtal om det, som skall godkännas av socialnämnden. De allra flesta föräldrar väljer att ha gemensam vårdnad även efter en separation. Vårdnadshavaren/na bestämmer var barnet skall bo. Att vara juridisk vårdnadshavare behöver inte innebära att man har den faktiska vården om barnet. Barnet kan bo växelvis hos båda föräldrarna men vanligast är att barnet huvudsakligen bor hos den ene föräldern.

Barnet har rätt till umgänge med den förälder det inte bor hos. Föräldrarna får komma överens om hur umgänget skall utformas med hänsyn till barnets behov och egna önskningar. Föräldrarna har ett gemensamt ansvar att se till att barnet kan umgås med den förälder det inte bor hos. Den förälder som barnet bor hos är skyldig att bidra till de resekostnader som kan uppstå i samband med att barnet umgås med den andre föräldern.

Om så behövs kan socialtjänstens familjerättsenhet hjälpa föräldrar att skriva juridiskt bindande avtal om gemensamma barns vårdnad, boende och umgänge. Om föräldrarna inte kan komma överens kan man vända sig till familjerätten och få hjälp med s.k. samarbetssamtal. I sista hand får man vända sig till tingsrätten, som kan begära utredning av socialtjänsten.

Familjerådgivningen kan hjälpa föräldrar att komma överens om vårdnad, boende, umgänge men hjälper inte till att skriva juridiskt bindande avtal

Om barnet huvudsakligen bor hos den ena av föräldrarna blir den andre underhållsskyldig tills barnet fyller 18 år eller avslutat sin utbildning, som längst till 21 år

Föräldrarna kan själva komma överens om underhållsbidragets storlek. Beloppet bör bestämmas med hänsyn till vilket behov barnet har och vilken betalningsförmåga varje förälder har. Socialstyrelsen www.sos.se har utfärdat riktlinjer för hur underhållsbidrag kan räknas ut, se (familjerätten eller jurister informerar om detta). Om föräldrarna inte kan enas kan frågan avgöras i tingsrätten

Försäkringskassan www.fk.se kan betala ut underhållsstöd bl. a. om den förälder som skall betala underhåll inte gör det eller föräldern betalar ett underhåll som är lägre än ett visst belopp. Mer information finns på

Partnerskap
Homosexuella par kan registrera partnerskap eller ingå äktenskap. Vid separation gäller samma regler som vid äktenskapsskillnad. Är paret sambo, gäller sambo-lagen.